18-11-2022 DDOS AANVALLEN / DDOS ATTACKS NOVEMBER

Helaas blijven we last hebben van DDOS aanvallen. Er vinden vele aanvallen per dag plaats; sommige aanvallen leiden er ondanks alle maatregelen toe dat de firewalls tegen hun limiet aanlopen, waardoor er toch nog kleine onderbrekingen merkbaar zijn.

De volgende maatregelen zijn al genomen:
Verdacht verkeer wordt direct door de NaWas (de Nationale Wasstraat tegen DDoS-aanvallen) geleid.
Instellingen en monitoring van de firewalls zijn aangescherpt.

Wij blijven samen met leveranciers onderzoeken naar oorzaken en mogelijkheden om de aanvallen nog beter af te slaan.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Unfortunately, we continue to suffer from DDOS attacks. There are many attacks per day; some attacks, despite all measures, lead to the firewalls reaching their limits, so that small interruptions are still noticeable.

The following measures have already been taken:
Suspicious traffic is led directly through the NaWas (National Scrubbing Center against DDoS attacks).
Settings and monitoring of the firewalls have been tightened.

Together with suppliers, we continue to investigate causes and possibilities to better fend off the attacks.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

17-11-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE PLATFORM EDE

17-11-2022 tussen 09.00 en 17.00 uur wordt er onderhoud gepleegd aan de stroom configuratie.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl
of bel naar 085 – 30 30 999.

17-11-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE PLATFORM EDE

17-11-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on the power configuration on our platform in Ede.

We’re not expecting any downtime on customer servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl
or call +31-85 – 30 30 999.

15-11-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

15-11-2022 tussen 09.00 en 17.00 uur wordt er onderhoud gepleegd aan ons VMWare platform.

Er wordt geen downtime verwacht voor onze klanten servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

15-11-2022 ONDERHOUD / MAINTENANCE VMWARE PLATFORM EDE

15-11-2022 between 09.00 en 17.00 there will be maintenance on our VMWare platform.

We’re not expecting any downtime on customer servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

7 en 8 November DDOS AANVALLEN / DDOS ATTACKS

Helaas blijven er DDOS aanvallen plaatsvinden. 7 November om 09:05 en om 12:50 zijn er aanvallen geweest waardoor de DNS servers verminderd bereikbaar waren.

Door de huidige maatregelen duren de onderbrekingen niet lang, maar we blijven onderzoeken of de maatregelen nog verder aangescherpt kunnen worden.

[update] 17:35 Verdacht verkeer gaat door de DDoS Wasstraat, monitoring aangescherpt

[update] 08-11-2022 09:40 Helaas om 9:15 weer een aanval. Onderzoek naar oorzaak wordt vervolgd

[update] 08-11-2022 11:45 In overleg met de datacenters zijn extra maatregelen getroffen die aanvallen mitigeren. We blijven het monitoren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Unfortunately, DDOS attacks continue to occur. November 7th at 09:05 and at 12:50 there were attacks that made the DNS servers less accessible.

Due to the current measures, the interruptions do not last long, but we will continue to investigate whether the measures can be further tightened.

[update] 17:35 Suspicious traffic goes through the DDoS Wash Street, monitoring tightened

[update] 08-11-2022 09:40 Unfortunately at 9:15 another attack. Cause investigation to be continued

[update] 08-11-2022 11:45 Additional measures have been taken in consultation with the data centers to mitigate attacks. We will continue to monitor it.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

04-11-2022 16:15 – 16:30 DDOS AANVAL / DDOS ATTACK

Er heeft een DDoS aanval op een server binnen ons netwerk plaats gevonden.
Dit heeft gezorgd voor korte onderbrekingen van 16:15 – 16:30.

[IMPACT] Verminderde bereikbaarheid DNS servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


A DDoS attack on a server within our network has taken place.
This has resulted in short interruptions from 16:15 – 16:30.

[IMPACT] Decreased accessibility of DNS servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

03-11-2022 09:01 DDOS AANVAL / DDOS ATTACK

Er vind een DDoS aanval op een server binnen ons netwerk plaats.
De DDoS aanval kan overlast in de vorm van verbroken verbindingen opleveren.

[IMPACT] Verminderde bereikbaarheid DNS servers.

[UPDATE] 09:21 De aanval lijkt afgeslagen maar zal nog verder onderzocht worden.

[UPDATE] 13:11 Wederom een aanval. Onderzoek gaat verder.

[UPDATE] 4-11-2022: De genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de impact beperkt bleef tot korte onderbrekingen van een paar minuten en een beperkt deel van de infrastructuur. Wij blijven verbeteringen doorvoeren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


A DDoS attack is taking place on a server within our network.
The DDoS attack can cause nuisance in the form of lost connections.

[IMPACT] Decreased accessibility of DNS servers.

[UPDATE] 09:21 The attack appears to have been repelled but will be further investigated.

[UPDATE] 13:11 Again a DDos attack. Investigation continues.

[UPDATE] 4-11-2022: The measures taken ensured that the impact was limited to short interruptions of a few minutes and a limited part of the infrastructure. We continue to make improvements.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

02-11-2022 Kwetsbaarheid OpenSSL3.0 / Vulnerability OpenSSL3.0

Recentelijk is er een vulnerability bekendgemaakt in het veelgebruikte OpenSSL, versie 3.0. De klantVM’s van Site4u (voornamelijk Debian) gebruiken deze kwetsbare versie niet, en daarom zijn er voor de gebruikte versie ook geen patches uitgebracht.

Patches zullen dus volgens het reguliere Linux update schema, op elke eerste woensdag van maand geinstalleerd worden

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Recently a vulnerability for OpenSSL version 3.0 has been discovered. All Site4u customer VM’s (mostly Debian) are not using the vulnerable version, therefor there are no patches for these versions.

Regular patches will be installed through the regular Linux Update schedule, every first wednesday of the month

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.