08-06-2023 Verstoring portal mysite4u

Tijdens het uitvoeren van de geplande Linux updates gisteravond is er een storing opgetreden binnen het MySite4u portal. We zijn bezig met herstelwerkzaamheden, en verwachten dat het portal in de loop van de dag weer online zal zijn.

Bij status updates volgt een nieuw bericht.

11:30: De oorzaak is gevonden en verholpen. Er kan weer gebruik gemaakt worden van het mysite4u portal.

02-05-2023 00:00 – 02:30 : Storing verbinding Bit2 en AM2

Er is een grote netwerkstoring opgetreden in de verbindingen tussen het datacenter in Ede en de datacenters in Amsterdam, waardoor veel klanten offline zijn geweest. Hoogstwaarschijnlijk is de oorzaak hiervan het onderhoud aan de glasvezelverbindingen tussen de betrokken datacenters.

De oorzaak wordt morgen verder onderzocht en updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

Update 2 mei 16:59
De oorzaak waarom niet direct overgeschakeld werd naar de tweede werkende glasvezelverbinding is achterhaald. De configuratie is aangepast zodat herhaling in toekomst voorkomen wordt.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


08-12-2022 Storing backupstorage

Afgelopen nacht is als gevolg van een verbroken verbinding met de backupstorage een deel van de backups mislukt. Het opnieuw draaien van deze backups is voor komende nacht ingepland. Waarna alles weer conform schema wordt afgehandeld.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


08-12-2022 Backupstorage failure

Last night, due to a broken connection to the backup storage, part of the backups failed. The rerun of these backups is scheduled for next night. After that everything will run according to backup schedule again

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

18-11-2022 DDOS AANVALLEN / DDOS ATTACKS NOVEMBER

Helaas blijven we last hebben van DDOS aanvallen. Er vinden vele aanvallen per dag plaats; sommige aanvallen leiden er ondanks alle maatregelen toe dat de firewalls tegen hun limiet aanlopen, waardoor er toch nog kleine onderbrekingen merkbaar zijn.

De volgende maatregelen zijn al genomen:
Verdacht verkeer wordt direct door de NaWas (de Nationale Wasstraat tegen DDoS-aanvallen) geleid.
Instellingen en monitoring van de firewalls zijn aangescherpt.

Wij blijven samen met leveranciers onderzoeken naar oorzaken en mogelijkheden om de aanvallen nog beter af te slaan.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Unfortunately, we continue to suffer from DDOS attacks. There are many attacks per day; some attacks, despite all measures, lead to the firewalls reaching their limits, so that small interruptions are still noticeable.

The following measures have already been taken:
Suspicious traffic is led directly through the NaWas (National Scrubbing Center against DDoS attacks).
Settings and monitoring of the firewalls have been tightened.

Together with suppliers, we continue to investigate causes and possibilities to better fend off the attacks.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

7 en 8 November DDOS AANVALLEN / DDOS ATTACKS

Helaas blijven er DDOS aanvallen plaatsvinden. 7 November om 09:05 en om 12:50 zijn er aanvallen geweest waardoor de DNS servers verminderd bereikbaar waren.

Door de huidige maatregelen duren de onderbrekingen niet lang, maar we blijven onderzoeken of de maatregelen nog verder aangescherpt kunnen worden.

[update] 17:35 Verdacht verkeer gaat door de DDoS Wasstraat, monitoring aangescherpt

[update] 08-11-2022 09:40 Helaas om 9:15 weer een aanval. Onderzoek naar oorzaak wordt vervolgd

[update] 08-11-2022 11:45 In overleg met de datacenters zijn extra maatregelen getroffen die aanvallen mitigeren. We blijven het monitoren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


Unfortunately, DDOS attacks continue to occur. November 7th at 09:05 and at 12:50 there were attacks that made the DNS servers less accessible.

Due to the current measures, the interruptions do not last long, but we will continue to investigate whether the measures can be further tightened.

[update] 17:35 Suspicious traffic goes through the DDoS Wash Street, monitoring tightened

[update] 08-11-2022 09:40 Unfortunately at 9:15 another attack. Cause investigation to be continued

[update] 08-11-2022 11:45 Additional measures have been taken in consultation with the data centers to mitigate attacks. We will continue to monitor it.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

04-11-2022 16:15 – 16:30 DDOS AANVAL / DDOS ATTACK

Er heeft een DDoS aanval op een server binnen ons netwerk plaats gevonden.
Dit heeft gezorgd voor korte onderbrekingen van 16:15 – 16:30.

[IMPACT] Verminderde bereikbaarheid DNS servers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


A DDoS attack on a server within our network has taken place.
This has resulted in short interruptions from 16:15 – 16:30.

[IMPACT] Decreased accessibility of DNS servers.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

03-11-2022 09:01 DDOS AANVAL / DDOS ATTACK

Er vind een DDoS aanval op een server binnen ons netwerk plaats.
De DDoS aanval kan overlast in de vorm van verbroken verbindingen opleveren.

[IMPACT] Verminderde bereikbaarheid DNS servers.

[UPDATE] 09:21 De aanval lijkt afgeslagen maar zal nog verder onderzocht worden.

[UPDATE] 13:11 Wederom een aanval. Onderzoek gaat verder.

[UPDATE] 4-11-2022: De genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de impact beperkt bleef tot korte onderbrekingen van een paar minuten en een beperkt deel van de infrastructuur. Wij blijven verbeteringen doorvoeren.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


A DDoS attack is taking place on a server within our network.
The DDoS attack can cause nuisance in the form of lost connections.

[IMPACT] Decreased accessibility of DNS servers.

[UPDATE] 09:21 The attack appears to have been repelled but will be further investigated.

[UPDATE] 13:11 Again a DDos attack. Investigation continues.

[UPDATE] 4-11-2022: The measures taken ensured that the impact was limited to short interruptions of a few minutes and a limited part of the infrastructure. We continue to make improvements.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

18-10-2022 Storing VMWare platform / Outage VMWare platform

Op 18-10-2022 sinds 17:00 is er een storing opgetreden in ons VMWare platform naar aanleiding van gepland onderhoud. De oorzaak wordt nog onderzocht. Updates zullen op deze pagina geplaatst worden.

Op het moment van schrijven (18:00), zijn nagenoeg alle problemen weer opgelost.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


On 18-10-2022 , since 17:00 there has been an outage on our VMWare platform, as the result of scheduled maintenance. We are looking into the cause. Updates will be posted on this page.

At the moment of writing (18:00) nearly all issues have been resolved,

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

06/10/2022 Storing Business Shared Hosting / Malfunction Business Shared Hosting

Na het installeren van de maandelijkse Linux updates op de Business Shared Hosting server is een kritieke fout opgetreden in de CloudLinux configuratie. Wij hebben geprobeerd dit te herstellen, maar dat is tot op heden niet gelukt. Wij moeten helaas tot morgen (07/10/2022) wachten op support van de leverancier. Wij hopen zo spoedig mogelijk een oplossing te hebben.

Update: Helaas is de storing nog niet helemaal opgelost.
Er is een backup teruggeplaatst waardoor de url’s wel weer beschikbaar zijn sinds 09:00.
Er wordt nog verder onderzocht hoeveel dataverlies er op is getreden.

Update: Het Business Shared Hosting platform draait weer naar behoren. Er zijn geen meldingen binnengekomen van dataverlies.
In de toekomst zal er voortaan vooraf aan het update proces een snapshot gemaakt worden.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


After installing the monthly Linux updates on the Business Shared Hosting server a critical error has occured. We have tried to fix the errors, but were unable to until now. Unfortunately, we have to wait until tomorrow (07/10/2022) for support of our supplier. We hope to have resolved this situation as soon as possible.

Update: Unfortunately, the problem has not yet been completely resolved.
A backup has been restored so that the URLs are available again since 09:00.
It is still being investigated how much data loss has occurred.

Update: The Business Shared Hosting platform is running properly again. There have been no reports of data loss.
In the future, a snapshot will be made prior to the update process.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.

27-9-2022 stroomonderbreking BIT / power interruption BIT

Tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden bij BIT heeft er apparatuur van site4u tijdelijk zonder stroom gezeten. Wij zijn aan het onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn.

Update 09:50: Alle storingen zijn verholpen. De oorzaak wordt verder onderzocht.

Update: de RFO is beschikbaar: https://status.site4u.nl/wp-content/uploads/RFO_incident_220927.pdf

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


During a maintenance interval site4u equipement has shortly lost power. We’re investigating the consequences.

Update 09:50: All malfunctions have been resolved. The cause is being further investigated.

Update: the RFO is available: https://status.site4u.nl/wp-content/uploads/RFO_incident_220927.pdf

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31-85 – 30 30 999.