16-01-2020 Storing webinterface Spam Experts / Malfunction web interface Spam Experts [UPDATE]

12.10 Momenteel is de webinterface van Spam Experts niet bereikbaar vanwege een certificaat probleem. De leverancier onderzoekt het probleem.

Er kunnen tijdelijk geen nieuwe mailboxen aangemaakt worden.
Alle mail wordt gewoon verstuurd en ontvangen.

[Update]: 15:36 De webinterface van Spam Experts is weer operationeel.
Mailboxen kunnen weer beheerd worden.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

12.10 The Spam Experts web interface is currently unavailable due to a certificate issue. The supplier is investigating the problem.

It is temporarily not possible to create new mailboxes.
All mail is sent and received.

[Update]: 15:36 The webinterface of Spam Experts is operational again.
Mailboxes can be managed again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

08/01/2020 13:27 : Storing datacenter Zwitserland / Outage Data centre Switserland [UPDATE]

Er is een storing gaande bij ons datacenter in Zurich Zwitserland. Er wordt ter plekke aan een oplossing gewerkt. Updates zullen op deze sites geplaatst worden. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

[Update]: Tussen 13:27 en 13:57 had ons datacentrum in Zwitserland te kampen met een nog nader te verklaren netwerkstoring. Updates zullen op de statuspagina van Nexellent geplaatst worden : https://nexellentag.statuspage.io/ .
Voor onze klanten werkt alles weer naar behoren.

[Update]: Vanwege het incident op woensdag 08.01.2020 zal Nexellent de aanbevelingen van de verkoper volgen en dringende maatregelen nemen om de voortdurende optimale werking van het netwerk te garanderen. Daarom is er spoedonderhoud ingepland.

Datum: dinsdag 14 januari 2020 22:30 uur tot woensdag 15 januari 00:30 uur

Vanwege de redundante netwerktopologie wordt verkeer omgeleid via andere paden en wordt slechts een minimale hoeveelheid korte onderbrekingen verwacht.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Currently, our datacentre in Zurich Switserland is having an outage. Engineers on site are working on a solution. Updates will be posted on this page. Our apologies for the inconvenience.

[Update]: Between 13:27 and 13:57 our datacentre in Switerland was experiencing a network outage, the reason is yet to be determined. Updates will be posted on the status page of Nexellent : https://nexellentag.statuspage.io/
For our customers everything is running as expected.

[Update]: Due to the incident on Wednesday, 08.01.2020, Nexcellent will follow the vendor’s recommendations and implement urgent measures to ensure the continued optimal operation of the network.
Therefore emergency maintenance is scheduled.

Date: Tuesday, 14th January 2020 10:30 pm until Wednesday, 15th January 00:30 am

Due to the redundant network topology, traffic will be re-routed via other paths and only a minimal amount of short interruptions is expected.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

18-12-2019 gedeeltelijke storing

00:30 Er lijkt een probleem te zijn met de firewalls in Ede waardoor sommige webservers niet goed werken. Alle klant VM’s zijn nog wel up.
Er wordt gezocht naar de oorzaak en updates worden hier geplaatst

04:00 Alles werkt weer. Er wordt met leverancier verder gezocht naar de oorzaak

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.


00:30 There seems to be a problem with the firewalls in Ede, which means that some web servers are not working properly. All customer VMs are still up.
The cause is searched for and updates are posted here.

04:00 Everything is working properly again. The supplier is looking for the cause

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.

01-12-2019 22:25 Host crash Ede: Korte onderbreking / Short interruption

Korte onderbreking voor enkele klantservers door ESXi host crash in Ede. De server is tijdelijk uit ons cluster verwijderd. Virtuele machines op de gecrashte host zijn automatisch opnieuw opgestart op andere hosts.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Short disruption for several customerservers due to ESXi host crash in Ede. The server has been temporarily removed from our cluster. Virtual machines on the crashed host have been automatically restarted on other hosts.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

01-12-2019 storing PowerDNS

Er vond tussen 10:56 en 11:12 een DDoS plaats op onze PowerDNS servers, waardoor onze DNS servers onbereikbaar waren. Deze DDoS is inmiddels voorbij.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

Between 10:56 and 11:12 there was an interruption in our DNS servers. This was caused by an DDOS attack.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

13-11-2019 [update] storing PowerDNS

Update 14-11-2019 11:54:
Om het DNS-DDOS probleem tegen te gaan zullen wij onze DDOS beveiliging verder aanscherpen.

Update 17:34: Er vond een DDoS plaats op 1 van onze domeinen, waardoor onze DNS servers onbereikbaar waren. Deze DDoS is inmiddels voorbij.

Tussen 16:42 en 17:00 was er een storing aan onze DNS servers. Vermoedelijk werd dit veroorzaakt door een aanval.

De toedracht wordt nog onderzocht. Updates zullen hier geplaatst worden.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Update 14-11-2019 12:21:
To mitigate the DNS-DDOS issue we will tighten our DDOS security policy.

Update 17:34: We have experienced a DDoS on one of our domains, which caused our DNS servers to go offline. This DDoS has stopped now.

Between 16:42 and 17:00 there was an interruption in our DNS servers. This was probably caused by an attack.

We are investigating the cause. Updates will be posted here.

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 – 85 – 30 30 999.

29-10-2019 Spoed onderhoud Netwerk / Network maintenance outage Ede [UPDATE]

Momenteel is er een storing in ons netwerk in Ede. Eén van de core switches reageert niet meer.

Het heeft nog geen gevolgen voor onze klant omgeving, maar is er is wel met spoed onderhoud ingepland.

[Update]: 14:10 Helaas is er sinds 14:04 toch storing ontstaan door dit spoed onderhoud, er wordt hard gewerkt om dit zsm op te lossen.

[Update]: 15:06 In samenwerking met de leverancier van de hardware wordt er ingespannen gewerkt aan een oplossing.

[Update]: 15:56 In samenwerking met de leverancier van de hardware wordt een switch vervangen.

[Update]: 17:20 Het netwerk functioneert weer, alle systemen worden gecontroleerd

[Update]: 19:45 Alle systemen zijn gecontroleerd. Het incident zal geevalueerd worden en er zal een RFO opgesteld worden. Als deze beschikbaar is, wordt dit bij deze storing gemeld.

[Update]: de RFO is beschikbaar: https://status.site4u.nl/wp-content/uploads/RFO_incident_191029.pdf

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

We are currently experiencing a network outage in Ede. One of our core switches is down.

There have not yet been an impact for our customers, but immediate maintenance is required.

[Update]: 14:10 Unfortunately there has been a malfunction since 14:04 due to this emergency maintenance, we are working hard to resolve this asap.

[Update]: 15:06 In collaboration with the hardware supplier, efforts are being made to find a solution.

[Update]: 15:56 In collaboration with the hardware supplier, a switch is being replaced

[Update]: 17:20 the network is functioning again. all systems are being checked

[Update]: 19:45 All systems have been checked. The incident will be evaluated and an RFO will be drawn up. If this is available, this is reported in this status message

[Update]: RFO is available: https://status.site4u.nl/wp-content/uploads/RFO_incident_191029_ENG.pdf

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +31 85 – 30 30 999.

27-09-2019 Netwerk storing / Network outage Zurich [UPDATE]

22:12 Korte onderbreking (3 min) netwerk Zurich. We onderzoeken nog wat het probleem is geweest.

Update: Dit was het gevolg van onderhoud waar wij helaas geen bericht van hadden gekregen.
Zie https://nexellentag.statuspage.io/incidents/44fdd9hbmk56

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

10:12PM Short disruption (3 min) network Zurich. We are still investigating the cause.

Update: Update: This was due to maintenance of which we unfortunately had not received a message.
See https://nexellentag.statuspage.io/incidents/44fdd9hbmk56

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +3185 – 30 30 999.

27-09-2019 storing PowerDNS en Zabbix EDE

Tussen 07:29 en 07:45 was er een korte storing met 1 van onze DNS servers en monitoring service (zabbix). Dit had verder geen gevolgen voor klantservers.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

Between 7:29am and 7:45am there was an interruption in one of our DNS servers and monitoring service (zabbix). No impact for our customer servers

If you have questions, please contact support@site4u.nl or call +3185 – 30 30 999.

26-09-2019 storing MySite4U [UPDATE]

Sinds vanmorgen 10.00 is MySite4U slecht bereikbaar. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze storing.

[Update] 10.56:
Het configuratie probleem is opgelost: MySite4U is weer volledig bereikbaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met support@site4u.nl 
of bel naar 085 – 30 30 999.

___________________________________________________________________________

MySite4U has been difficult to reach since 10.00 this morning. Research is being done into the cause of this malfunction.

[Update] 10.56:
The configuration problem has been solved: MySite4U is fully accessible again.

If you have questions, please contact support@site4u.nl 
or call +31 85 – 30 30 999.